Kredi për bujqësi

 Kredia për Bujqësi i ofrohet individëve apo biznesve të cilat kanë nevojë për financim të investimeve, financim të nevojave për mjete qarkulluese, financimtë blerjes së pajisjeve dhe mjeteve të tjera

Investoni në aktivitetin tuaj bujqësor për rritje të prodhimtarisë, blerje të pajisjeve dhe mallrave bujqësore, apo zgjerim të fermës me qëllim që të zhvilloni agrobiznesin tuaj.

Banka Ekonomike ju ofron kushte atraktive për të realizuar këto investime, përfshirë grejs periudhë si dhë kthimin e kredisë në bazë të sezonalitetit të biznesit apo sektorit bujqësor me të cilin merreni.

 

Përfitimet:

        Destinime të ndryshme për të ju përshtatur nevojave tua.

        Mundësi për parapagim të kredisë aktuale me kushte preferenciale

        Interes preferencial për klientët që shfrytëzojnë produktet tjera të bankës.

        Interes fiks për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë

 

Kushtet për aplikim:

        Të jeni banor i Kosovës

        Të keni biznes që mirret me bujqësi

        Garantues dhe Bashkë-huamarrës kërkohen varësisht prej shumës së kredisë

 

 

Kushtet e kredisë:

        Shuma e kredisë është deri €100,000

        Afati i kthimit të kredisë është deri në 84 muaj (7 vite)

        Shpejtësia e lëshimit të kredisë është brenda vetëm 96 orëve.

 

Dokumentet e nevojshme:

        Letërnjoftimi

        Çertifikata me numrin e biznesit

 

Garancionet dhe Letër Kreditë:

Bizneseve gjithashtu ju ofrojme marrjen e garancioneve dhe letër kredive me kushte të veçanta deri në 24 muaj.

 

 

 

Partneriteti vendor jep sukses!

Banka Ekonomike është anëtare e FSDK Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Site by Trokit.com