VISA Classic dhe VISA Gold

VISA Classic and VISA Gold are credit cards which enable you to have access to your account, where your credit limit is approved.

 If you need extra money in your account then credit cards are the right choice for you. VISA Classic, VISA Gold cards are also intended for purchases at any POS in Kosovo and millions of points of sale all over the world, in shops, supermarkets, restaurants, travel agencies, gas stations and anywhere where VISA logo is displayed.

  You can withdraw at any ATM of Banka Ekonomike or at any other ATMs where VISA logo is displayed, in Kosovo and worldwide. With the credit card Visa Card you can also make online purchases of goods or services.  

 

Përparësitë dhe përfitimet
 
  Përdorim në pika të shitjes (POS terminale) dhe në bankomate (ATM) në mbarë botën,

    •   Qasje 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

    •   Blerje e mallrave dhe shërbimeve përmes internetit,

    •   Shfrytëzimi i limitit kreditor në përputhje me kërkesat tuaja,

    •   45 ditë afat për të paguar detyrimin,

    •   Pagesë minimale mujore 10% e detyrimit total,

    •   Tërheqje e parave të gatshme deri në 50% të limitit të kredit kartelës,

    •   Menaxhim i lehtë i kartelës përmes e-banking.

 Realizimi i pagesave përmes teknologjisë “pa kontakt”:

• Për realizmin e blerjeve nevojitet që kartela dhe POS terminali ku kryhet transaksioni të jenë të licencuar me teknologjinë (NFC – Near Field Communication) ku pagesat kryhen përmes valëve radio magnetike.

• Realizimi i pagesave mundësohet në distancë të afërt ku komunikimi bëhet përmes teknologjisë së antenës e cila është e vendosur në kartelë.

• Përdoruesi me rastin e pagesës e ofron kartelën në distancë të afërt (deri 4 cm) me POS terminal dhe për shuma deri në limite të caktuara transaksioni realizohet pa vendosje të PIN-it apo nënshkrimit në faturë.
Përfitimet e përdorimit të teknologjisë së kartelave “pa kontakt“ janë:
Advantages and benefits
  • Use at points of sale and ATMs worldwide.
  • Access 24 hours a day, 7 days a week.
  • Purchasing goods and services online.
  • The use of credit limit in accordance with your needs, 45 days to pay the debt.
  • Minimum monthly payment 10% of total liability.
  • Cash withdrawals up to 50% of credit card limit.
  • Easy management of the card through e-banking.
Instructions for using the cards
Insert your card into the ATM and then select the desired language (Albanian or English).
After selecting your preferred language, enter the card code (PIN).
Upon entering your PIN, select the option for action you desire to perform (withdraw cash, balance sheet, etc.).
The ATM always displays the desired selection, so just follow the screen instructions.
Instructions for using the cards at points of sale
To make a purchase at a POS terminal you (you or the seller) should simply insert the card in the terminal).
Next, you should enter card code (PIN).
After you insert the card on POS terminal, the transaction is successful, and then the seller must give you a bill to sign, which the merchant keeps, and a second bill which you should keep.
Instructions for using cards online
To purchase online you have to first choose the type of card.
Then enter the card number, the cardholder name and the expiry date of the card.
And finally enter the three digit CVC code (for MasterCard cards) or CVV2 (for Visa cards), which is located at the back of the card.
(When purchasing online, the PIN code should never be entered. The PIN code is only used for purchases at points of sale (POS) and ATM withdrawals).
In order to be equipped with these cards you must have an account with Banka Ekonomike.