Hipotekarni krediti

Su krediti namenjeni za kupovinu nekretnina (zemljišta, kuće, stan) i za izgradnju stambenih kuća.
 
Iznos kredita: Od 20,000 do 300,000 evra
Namena: Renoviranje kuće ili stana, proširenje postojeće sredine
Rok: Do 30 godina
Grejs period: Do 12 meseci
Plan uplate: Redovan ili neredovan
Sadužnik: Da
Garant: Nije primenjivo
Hipoteka: Preko 30,000 evra
 
Banka zadržava pravo da traži dodatna dokumenta ako to smatra potrebnim.