Briga o korisnicima
Banka Ekonomike je posvećena da pruži kvalitativne usluge, brze i u bilo koje vreme ljubaznost svim njenim klijentima, i zbog toga je stvorila Jedinicu o zaštiti klijenata da bi osigurala efikasno prosleđivanje vaših predloga. 
 
Brzo razmatranje predloga i unapređenje procesa je od posebnog značaja za održavanje konkurentnog poslovanja i zadovoljnih klijenata. 
Uputstvo o podnošenju vaše žalbe
Ovo uputstvo je izrađeno u cilju vašeg informisanja o mogućnosti podnošenja vaše žalbe protiv banke, koje može biti kao posledica neke tehničke ili ljudske greške tokom upotrebe proizvoda ili finansijskih usluga.
 
Priložena žalba će biti razmatrana samo kada se dostavlja od samog klijenta kao nosioca računa i zasniva se na argumentima. Da bi se vaša žalba razmotrila, mi vam sugerišemo da prilikom podnošenja žalbe da ista bude što detaljnija i zasnovana na argumentima
Kanali za podnošenje žalbe
Banka je uspostavila jedinicu za tretiranje žalbi koje možete podneti. Prilaženje žalbi može se izvršiti na tri jezika koji su zvanicni u Republici Kosovo, korišcenjem sledecih kanala:
a) Banka Ekonomike, A.D., Trg “Nënë Tereza” b.b, Priština, Jedinica za tretiranje žalbi; 
b) elektronskom poštom [email protected]
c) lično u jednoj od filijala Banka Ekonomike A.D., 
d) u kutiji za žalbe koja se nalazi u svim ograncima Banke;
e) preko brojeva telefona. 038/500500 i/ili 049/733322
Žalba će biti razmatrana u roku od 15 dana od dana njenog prijema, dok se za složenije slučajeve ovaj rok može produžiti na 30 dana od dana prijema. U slučaju odlaganja roka za razmatranje od strane Banke, Klijent će biti obavešten o ovom odlaganju. Ukoliko Banka ima potrebu za dodatnu dokumentaciju ili informacije, Klijent će biti upućen o vremenu i dostavljanju tražene dokumentacije ili informacija.
Odgovor na žalbu je besplatan i pruža se u pisanom obliku, elektronski ili putem telefona, u zavisnosti od izbora Klijenta. Odgovor će biti pripremljen na jednom od službenih jezika na Kosovu, u zavisnosti od jezika sa kojim je potpisan sporazum o proizvodu.
Ako Klijent nije zadovoljan odgovorom na žalbu, za rešenje žalbe će biti upućen da se obrati Centralnoj banci Kosova (CBK), sudovima ili drugim relevantnim institucijama za rešavanje žalbe.
Prilikom razmatranja žalbe, Banka će delovati u skladu sa odredbama Uredbe CBK-a o unutrašnjem procesu za tretiranje žalbi.
 
Vremenski period tretiranja žalbe
Uputstvo o podnošenju vaše žalbe;
 
Kanali za podnošenje žalbe;
 
Vremenski rokovi tretiranja žalbi. Banka predlaže da podnošenje vaše žalbe uradite u što kraćem vremenskom roku, od trenutka kada smatrate da imate dokaze za žalbu. Nakon prijema žalbe, Banka će vas obavestiti o prijemu žalbe, dok će vam konačni odgovor poslati u roku od 15 kalendarskih dana nakon potvrđivanja prijema žalbe. Konačni odgovor od banke ćete dobiti iz istog kanala kroz koji ste priložili žalbu, osim ako želite da vaš odgovor vratimo putem nekog drugog navedenog kanala. 
Referentni broj žalbe
Nakon prijema žalbe, banka će vam potvrditi prijem žalbe i obavestiti u vezi sa jedinstvenim brojem vaše žalbe, koji služi kao referentni broj žalbe.
 
Ako je potreban dodatni kontakt u vezi sa priloženom žalbom, onda će vam ovaj broj poslužiti kao referenca.