Kujdesi ndaj klientëve
Banka Ekonomike është e vendosur të ofroj shërbime kualitative, të shpejta dhe në çdo kohë mirësjellje të gjithë klientëve të saj, andaj ka krijuar Njësinë e Kujdesit ndaj Klientëve në mënyrë që të siguroj procesim efektiv të sugjerimeve tuaja.
 
Trajtimi i shpejt i sugjerimeve dhe përmisimi i proceseve është thelbësore për mbajtjen e biznesit konkurues dhe klientëve të kënaqur.
Udhëzimi mbi paraqitjen e ankesës tuaj
Ky udhëzim është krijuar me qëllim të informimit tuaj mbi mundësinë e paraqitjes së ankesës tuaj ndaj bankës , që mund të jenë si rrezulltat i ndonjë lëshimi teknik apo edhe njerëzor gjatë përdorimit të produkteve dhe shërbimeve financiare.
 
Ankesa e dorëzuar do ti nënshtrohet një trajtimi vetëm atëherë kur dorëzohet nga vet klienti si bartës i llogarisë dhe bazohet në argumente. Në mënyrë që ankesa juaj të procesohet, ju sugjerojmë që paraqitjen e ankesës ta bëni sa më të detajuar dhe të bazuar në argumente.
Kanalet e paraqitjes së ankesave
Banka ka krijuar njësinë e trajtimit të ankesave të cilat do të mund ti adresoni ankesat. Adresimi i ankesave mund të bëhet në tri gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës duke shfrytëzuar kanalet si në vijim:          
          a) Banka Ekonomike, Sh.A., Sheshi “Nënë Tereza” pn, Prishtinë, Njësia për Trajtimin e Ankesave; 
          b) postës elektronike kujdesindajklientit@bekonomike.com, 
          c) personalisht në njërën nga degët e Bankës Ekonomike Sh.A., 
          d) në kutinë e ankesave e cila është e vendosur në të gjitha degët e Bankës; 
          e) përmes numrave të tel. 038/500500 dhe/apo 049/733322
Ankesa do të shqyrtohet në afatin prej 15 ditëve nga data e pranimit të saj, ndërsa për raste më të ndërlikuara ky afat mund të shtyhet deri në 30 ditë nga data e pranimit. Në rast të shtyrjes së afatit për shqyrtim nga ana e Bankës, Klienti  do të njoftohet për këtë shtyrje. Në rast se Banka ka nevojë për dokumentacion apo informata shtesë, Klienti do të udhëzohet për kohën dhe dorëzimin e dokumentacionit apo informatave të kërkuara.
Përgjigja në ankesë është pa pagesë dhe do të jepet me shkrim, në formë elektronike ose përmes telefonit, varësisht nga zgjedhja e Klientit. Përgjigja do të përgatitet në njërën prej gjuhëve zyrtare në Kosovë, varësisht nga gjuha e me të cilën është lidhur marrëveshja mbi produktin. 
Nëse Klienti nuk është i kënaqur me përgjigje në ankesë, për zgjiidhjen e ankesës do të udhëzohet t’i drejtohet Bankës Qëndrore të Kosovës (BQK), Gjykatave apo institucioneve tjera relevante për zgjidhjen e ankesës.
Gjatë shqyrtimit të ankesës, Banka do të veproj konform dispozitave të Rregullores së BQK-së për procesin e brendshëm për trajtimin e ankesave.
Afatet kohore të trajtimit të ankesave
Banka ju sugjeron që parashtrimin e ankesës ta bëni në afatin kohor sa më të shkurtër, prej momentit që ju konsideroni se keni argumente për ankesë.
 
Banka pas pranimit të ankesës do t’ju njoftoj mbi pranimin e ankesës, kurse përgjigjen përfundimtare do të ju kthej në afat prej 15 ditëve kalendarike pas konfirmimit të pranimit të ankesës.
 
Përgjigjen përfundimtare banka do të ju kthej nga i njejti kanal të cilin e keni deponuar ankesën, përveq në rast se ju preferoni që përgjigjen të ju kthejmë në ndonjë nga kanalet e lartëpërmendura.
Numri referues i ankesës
Banka pas pranimit të ankesës , do të ju konfirmoj pranimin e ankesës dhe do të ju njoftoj lidhur me numrin unik të ankesës tuaj, i cili shërben si numër referues i ankesës.
 
Nëse nevoitet kontakt shtesë lidhur me ankesën e deponuar atëherë ky numër do të ju shërben si referim.