Linja kreditore
Në vazhdën e ofertave atraktive dhe të përshtatshme, Banka Ekonomike ju ofron Linja kreditore; që është një produkt kreditor i dedikuar për financimin e nevojave të kapitalit qarkullues të një biznesi për një periudhë të caktuar kohore.
 
 
Ky lloj produkti ju lejon të krijoni bilanc negativ në llogarinë e juaj deri në limitin e përcaktuar për të financuar kryesisht blerje në periudha të ndryshme sezonale.
 
Shuma minimale e Linjës kreditore:
  
- Prej €1,000
 
Afati i kthimit:
 
- Deri në 24 muaj
 
Garantues:
 
- Shumat deri në €20,000 edhe pa garantues
 
Pengu:
- Vetëm 50% të shumës së linjës kreditore për vlerat deri në €10,000
- Edhe pa hipotekë për mbitërheqje me shumat > € 50,000