Misioni dhe Vizioni
 
 Vizioni
 
Bankë e orientuar në rritje të qëndrueshme dhe kualitative, shërbime cilësore dhe standarde të larta profesionale.
 
 
 
 
 
Misioni
 
Profilizimi si bankë e klientëve individual dhe NVM nëpërmjet modelit të biznesit, gamës së produkteve dhe shërbimeve si dhe strategjisë së marketingut.
 
Ofrimin e shërbimeve me dizajn specifik për klientin nëpërmjet koncepteve si VIP, Lizing dhe   Agro Biznes si dhe zhvillimi dhe implementimi i qasjes “Customer centric” te këta klientë.
 
Avokimi dhe demonstrimi i CSR.
 
Ofrimi i produkteve dhe shërbimeve inovative për “underbanked clients”.
 
Bankë për zhvillim profesional të stafit përmes programeve të trajnimit, planifikimit dhe orientimit të karrierës.
 
Ofrim të shërbimeve 24/7 përmes kanaleve alternative në një ambient dhe dizajn të sofistikuar.
 
Digjitalizimi i shërbimeve financiare dhe proceseve nëpërmjet avancimit teknologjik.

 
Vlerat tona
 
Kualiteti i lartë i shërbimit, reagueshmëria e shpejtë ndaj kërkesave të klientëve.
 
Disponueshmëria 24 /7 ndaj klientëve përmes kanaleve alternative dhe mundësive të shërbimit.