Kredi për mikro biznese
Biznesi juaj po ecën me sukses, por keni nevojë për investime shtesë? Keni ide të re për zgjerimin në biznesin tuaj ekzistues?
Banka Ekonomike ofron kushte të reja shumë atraktive për financimin e aktiviteteve tuaja afariste duke ofruar interes më të ulët dhe njëkohësisht afat maksimal të kthimit të kredisë!
 
Kredia me këste për Biznese i ofrohet bizneseve të cilat kanë nevojë për financim të investimeve, financim të nevojave për mjete qarkulluese, financim të blerjës së pajisjeve dhe mjeteve të tjera.
Kreditë me këste mund të ofrohen me strukturë afat-shkurtë apo afatgjatë. Kryesisht, këstet janë të barabarta gjatë gjithë afatit të kredisë. Për Bizneset e afektuara nga sezonaliteti i theksuar, për aktivitetet bujqësore si dhe për bizneset me nevoja në financime të projekteve që kthimin e mjeteve e kanë në përfundim të projektit ne ofrojmë edhe kredi me këste jo të rregullta apo edhe grejs periudhë.
 
Shuma minimale e kredisë:
 
 € 1,000
 
Destinimi:
 
Kapital punues dhe kapital punues reprezentativ
Mjete themelore
Kredi për renovim, ndërtim apo blerje të pasurive të paluajtshme (lokale afariste, tokë)
Mikse
 
Si klient individual vlejnë të gjitha produktet të cilat janë të listuara në “Pjesën e shërbimeve për klientët Individual”
 
Afati i kthimit të kredisë:
 
Mjete për kapital qarkullues deri në 36 muaj
Mjete themelore deri 84 muaj
Renovim të objekteve afariste, banesore, blerje të patundshmërive deri 120 muaj
Plani i pagesës:
 
I rregullt ose jo i rregullt
 
Grejs Periudha:
 
Deri në 12 muaj për biznese
Deri në 18 muaj për agro-biznese dhe fermer individual
Garantues:
 
Edhe pa garantor për shumat mbi €20,000 deri në € 50,000
Kolaterali:
 
Vetëm 50% të shumës së kredisë për vlerat deri në € 10,000
Edhe mbi €50,000 pa hipotekë