Garancionet
Përveq finanancimit të transaksioneve biznesore, Banka Ekonomike mendon edhe për sigurimin e rrjedhave të këtyre tranaksioneve. Garancionet bankare janë instrumente sigurie të lëshuara nga banka që ju mund t’i përdorni kryesisht për sigurimin e transaksioneve tuaja me partnerët tuaj afarist.
 
 
Garnacioni bankar përfaqëson gatishmërinë e bankës për të paguar përfituesin e garancionit për një shumë të caktuar të parave në rast të mos përmbushjes së kushteve të dakorduara paraprakisht nga palët. Përveq garancioneve për sigurimin e transaksioneve, ne ju ofrojmë të gjitha llojet e garancioneve tjera si garancione për sigurim oferte, garancione për ekzekutim projekti etj.
 
Grancionet bankare mund të lëshohen në formë dokumenti, ose përmes SWIFT-it.
 
Afati i kthimit:
-Deri në 24 Muaj
 
Garantues:
- Edhe pa garantues deri në shumat €20,000
 
Pengu:
- Vetëm 50% të shumës së garancionit për vlerat deri në €10,000
- Edhe pa hipotekë për garancionet e shumave > €50,000