Limiti Kreditorë
Banka Ekonomike me qëllim të përshtatjes ndaj dinamikës së ambientit biznesor global ju ofron Limitin Kreditor që paraqet një pako kreditore me kombinim të produkteve të ndryshme kreditore për një periudhë të caktuar kohore.
 
Të gjitha produktet kreditore mund të përdoren në kompozicione të ndryshme brenda limitit të përcaktuar. Shpërndarja e limitit kreditor në investime afatshkurtra apo afatgjatë bëhet konform nevojave tuaj duke u bazuar në planin investiv.
 
Produktet e Limitit Kreditor jane:
 
Kredi
Mbitërheqje
Linjë kreditore
Garancione bankare dhe Letër kredi