Kreditë me këste për ndërmarrje të vogle dhe të mesme
Banka Ekonomike ju ofron produkte kreditore tejet fleksibile dhe të përshtatshme Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme me qëllim që të ngritjes së aktiviteteve ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshëm të bizneseve të juaja gjë që ndikon edhe në zhvillimin ekonomik të vendit.
 
Fleksibiliteti i produkteve kreditore të dedikuara për Ndërmarrje të vogla dhe të mesme shprehet në maturitete të ndryshme, këstet e rregullta apo jo të rregullta dhe grejs periudha të cilat janë të bazuara kryesisht në kapacitetin finaciar të biznesit dhe në specifikat e planit investiv. Kredive afat-shkurtra do ju lejohen kryesisht për financimin e kapitalit punues dhe kapital reprezentativ punues. Ndërsa për kreditë për asete fikse, renovim, ndërtim apo blerje të pasurive të paluajtshme (lokale afariste, tokë, objekte banimi) afati i maturimit mund të jetë afatgjatë.
 
Pronarët e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme mund të aplikojnë për të gjitha produktet kreditore për individ të përshkruara në pjesën e shërbimeve për klient individual.
 
Shuma minimale e kredisë:
 
- Prej € 100,001
 
Destinimi:
 
- Kapital punues dhe kapital punues reprezentativ,
- Mjete themelore
- Kredi për renovim, ndërtim apo blerje të pasurive të paluajtshme (lokale afariste, tokë)
- Mikse
- Si klient individual vlejnë të gjitha produktet të cilat janë të listuara në “Pjesën e produkteve për klientët Individual”
 
Maturiteti i kthimit të kredisë:
 
- Mjete për kapital qarkulluese deri në 36 muaj
- Mjete themelore deri në 84 muaj,
- Renovim të objekteve afariste, banesore, blerje të patundshmërive deri 120 muaj
 
Grejs Periudhë:
 
- Deri në 12 muaj për biznese
- Deri në 18 muaj për agrobiznese
 
Plani i pagesës:
 
- I rregullt ose jo i rregullt
 
Garantues:
 
- Nuk kërkohet garantues.