Mbitërheqja për individë
Nëse keni nevojë për fonde shtesë në llogarinë tuaj, ju mund të shfrytëzoni deri në 200% të shumës së pagës suaj në çdo kohë.
 
Dokumentet e nevojshme: Letërnjoftimi, Kontrata e punës, 
  • Nuk ka nevojë për kolateral,
  • Nuk ka nevojë për garantues,
 
Procedurë shumë e shpejtë dhe e lehtë!
Pëfitoni nga kjo mundësi të cilën ju ofron Banka Ekonomike.
 
Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë nëse e sheh të arsyeshme.