30.09.2019
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)14.42%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

1.70%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
16.00%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.97%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë75.44%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 88.53% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 925.62
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.62% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.46% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.84% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
66.78% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 16.79% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.33%