31.03.2023
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)12.73%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

2.79%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
27.14%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.72%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë57.12%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 123.04% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1310.52
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.57% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.48% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.91% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
70.29% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 13.57% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare - 0.32%