30.06.2021
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)12.95%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

1.53%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
15.31%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.58%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë76.60%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 92.54% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1155.35
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.63% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.44% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.82% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
70.89% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 14.13% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.68%