31.03.2024a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)13.51%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

1.39%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
12.86%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.31%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë78.82%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 85.16
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1419.16
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.40% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.61% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 1.21% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
67.13% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 13.50% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare  0.33%