30.09.2023
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)13.90%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

2.26%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
21.73%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.61%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë65.61%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 106.50
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1323.21
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.59% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.49% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.90% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
69.87% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 13.34% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare  0.06%