30.06.2022
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)13.32%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

2.39%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
22.62%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.85%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë65.44%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 103.75% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1189.88
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.70% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.36% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.66% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
67.90% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 13.32% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.57%