Kreditë Private

Ofrohen me qëllim të plotësimit të nevojave tuaja momentale private ose përmirësimin e kushteve të jetesës.

 • Shuma e kredise: Prej €500 deri €30,000
 • Destinimi:
  - Nevoja private (konsumuese).
  - Përmirësimin e kushteve të jetesës.
  - Blerje të paisjeve shtëpiake, teknologjike.
  - Blerje të veturave (të reja ose të përdorura).
  - Për shkollim/edukim
 • Afati: deri në 10 vite
 • Grejs periudhë: deri në 3 muaj
 • Plani i pagesës: i rregullt ose jo i rregullt
 • Deri në 10,000EUR edhe pa bashkëhuamarrës
 • Për të punësuarit në Institucionet shtetërore dhe publike, pa garantues
 • Hipotekë: deri në 30,000EUR edhe pa hipotekë
 
Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e sheh të arsyeshme.