Procesi i Rekrutimit
15.10.2015 | 04:27
Banka Ekonomike ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë të interesuarit të motivuar për punë të suksesshme dhe me vetë iniciativë. Banka Ekonomike inkurajon të gjithë të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e visionit të Bankës Ekonomike.
 
Banka Ekonomike investon në punëtorët aktual në drejtim të promovimit dhe orientimit të tyre në karrierë duke ju ofruar një ambient sfidues dhe kreativ të punës. Kjo i jep punëtorëve besim dhe i stimulon ata të marrin detyra dhe përgjegjësi të reja.
 
Banka Ekonomike operon me një sistem të rekrutimit on-line, i cili ju mundëson të aplikoni drejtpërdrejtë për vendet e lira të punës në bazë të njohurive, përvojës dhe aftësive të kërkuara për pozitën e shpallur.
 
Të gjitha aplikacionet do të pranohen vetëm përmes sistemit on-line.
Prandaj, ju lutem shfrytëzojeni këtë sistem për të aplikuar meqenëse banka nuk do të pranojë aplikacionet e dërguara në mënyra të tjera Hard Copy.
 
Nëse dëshironi të aplikoni për pozitat e shpallura, ju lutem vizitoni linkun ne anën e majtë.
 

Për informata shtesë ju lutem drejtohuni tek [email protected] apo telefononi në:+383 (0) 500 500 lok.119