GROW – Dritarja e Rimëkëmbjes dhe Mundësive të Gjelbëra ka për qëllim të mbështes qasjen në financa duke mbështetur IRF-të për financimet që ato do t’i bëjnë në fushën e energjisë së ripërtëritshme dhe efiçencës së energjisë.
 
PARTNERËT FINANCIARË janë:
Banka per Biznes Sh.A. NLB Banka Sh.A., ProCredit Bank Kosovo J.S.C. 
 
CILAT NMVM KUALIFIKOHEN? 
Parametrat për NMVM-të që kualifikohen për financim nën garanci përfshijnë;
 • NMVM-të në pronësi private, pa asnjë pronësi të Qeverisë gjatë periudhës së mbulimit të kredisë nga garancioni
 • NMVM-të që kanë regjistrim të biznesit
 • Një huamarrës i kualifikuar duhet të ketë të paktën në pronësi një qytetarë privatë ose banorë të përhershëm të Kosovës
 • NMVM–të që kanë më pak se 250 punonjës
 
CILAT JANË KARAKTERISTIKAT E GARANCISË? 
 • Garancitë do të ofrohen për shumën deri në 50% të kryegjësë së kredisë por jo më shumë se 500,000 EUR
 • Kufiri maksimal i humbjes do të jetë 100%
 • Tipi i garancisë: Revolvues
 
CILAT KREDI MUND TË PËRFITOJNË NGA DRITARJA GROW? 
Kreditë e Kualifikuara që plotësojnë kriteret e mëposhtme do të jenë të pranueshme për përfitimet e Dritares GROW:
 • Shuma maksimale e kredisë është 3,000,000 EUR
 • Shuma minimale e kredisë është 3,000 EUR
 • Shuma maksimale e ekspozimit kreditor është 5,000,000 EUR
 • Shuma maksimale e garancisë është 500,000 EUR, megjithatë, përfituesi i fundit nuk duhet  të ekspozohet më shumë se 1.0 milion euro si përfitues nga garancitë e kredisë sipas FKGK-së.
 • Maturitet i kredisë së garantuar deri 84 muaj
 • Qëllimi i kredisë është: Investime në Efiçiencën e Energjisë (Mbeshtjellesi i Ndërtesës, Pajisjet, Linjat e prodhimit dhe masat e tjera të Efiçiencës së Energjisë – Maksimumi 20% Investime plotësuese), Energjia e ripertrishme në shkallë të vogël (erë, diellore, biomasë ose energji gjeotermale) deri në 400 kw.
 
CILAT JANË PËRFITIMET? 
Për NMVM-të
 • Rritje e qasjes në financa
 • Kushte më të favorshme
 • Potencialisht norma preferenciale të interesit
 • Reduktim i kolateralit
 • Kohë më e shpejtë e përpunimit të kërkesve për kredi
 • Qëndrueshmëri e biznesit
 
Për Institucionet e Regjistruara Financiare
 • Ulje e kostos së rrezikut
 • Lirimi i kapitalit
 • Mbulimi i humbjeve në tërësi
 • Ulje e rrezikut kreditor
 • Rritja e shumës maksimale të garancisë
 • Rritje e portofolit kreditor
 • Rritje e të hyrave nga shitja e produkteve tjera
Lexo më shumë: growkosovo.com