Depozitat me Afat
Depozita me afat për biznese është një llogari e kursimit me maturitet fiks dhe interes në depozita.
Çka përfitoni nga depozitat me afat?
 
Periudha fleksibile të maturitetit nga 1 muaj deri në 60 muaj
Nuk ka provizion për hapje apo mirëmbajtje të llogarisë
Ripërtrirje automatike e kontratës
Siguri të mjeteve tuaja
 
Poashtu, Banka Ekonomike ju ofron mundësi të shumta të afatizimit:
 
Afatizim automatik me dy mundësi :
 
Riafatizim i kapitalit + kamata
Afatizim vetëm i kapitalit, ndërsa kamata bartet në llogari rrjedhëse
 
Kamata e fituar në mënyrë automatike mund të bartet në llogari tjera me Bankën Ekonomike si: llogari të kursimit, rrjedhëse etj.