Kredi për Renovim
Janë kredi të destinuara për përmirësimin e kushteve të juaja të banimit.
 
  • Shuma e kredisë: Prej €10,000 deri €100,000
  • Destinimi: Renovimi i shtëpisë ose banesës, zgjerim i ambientit ekzistues
  • Afati: deri në 15 vite
  • Grejs periudhë: deri në 6 muaj
  • Plani i pagesës: i rregullt ose jo i rregullt
  • Për të punësuarit në Institucionet shtetërore dhe publike, edhe pa garantues
  • Hipotekë: deri në 30,000EUR edhe pa hipotekë
 
Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e sheh të arsyeshme.