31.12.2023
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)13.95%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

2.24%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
21.06%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.42%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë65.56%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 105.17
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1381.27
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.48% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.43% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.95% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
68.95% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 13.77% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare  -0.12%