Koordinator i Shitjes për Individë
30.08.2017 | 08:20
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE
Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:
Koordinator i Shitjes për Individë  (1 vend pune)
 
Dega Prishtinë
 
Detyrat dhe përgjegjësitë :
 
Përgjegjës për shitje dhe arritjen e të gjitha objektivave të përcaktuara në   baza mujore dhe vjetore ( kreditë, POS, kartelat, E- Banking etj);
Përgjegjës/e për rritje dhe profitabilitet në degën përkatëse për Këshilltar personal;
Të rekrutoj klient të rinj;
Përgjegjës/e për zbatimin e politikave dhe procedurave të riskut kreditor dhe politika dhe procedura të tjera përkatëse;
Përgjegjës/e për kualitetin e portfolios së kredive Individuale ;
Përgjegjës/e për vizita të rregullta promovuese tek klientët për promovim të produkteve;
Monitorimi i punës së Këshilltarëve Personal;
Mirëmban marrëdhënie të mira me klientët e Bankës;
Përpunon kredi me limite të caktuara dhe i prezanton ato për aprovim tek  komiteti kreditor, sipas politikave dhe procedurave te Bankës;
Analizon statusin financiar të klientit, kredit e marra deri tani si dhe pasurinë e klientit në mënyra që me qenë sa më i sigurt për lejimin e kredisë dhe shmangien e riskut kreditor;
Mbikëqyrë në mënyrë të vazhdueshme overdraftet, kredit dhe të gjitha shërbimet tjera të klientëve;
Takohet me klientë të cilët aplikojnë për kredi, dhe siguron informata të sakta prej tyre që janë pjesë e procesit të dhënies së kredisë;
Mbanë përgjegjësi dytësore për mirëmbajtjen dhe rifreskimin e dosjeve të kredive;
Menaxhon Këshilltaret personal  të degës përkatëse, sigurohet që personeli është i kualifikuar, me përvojë , njohuri të nevojshme dhe i/e orientuar drejtë shërbimit të klientëve për kredi Individuale ; 
Identifikon dhe propozon produkte dhe oferta të ndryshme të cilat banka    mund të i ofroj për klient;
Ndërton lidhje biznesi me klientët duke ju ofruar atyre informata më të detalizuara dhe shërbime më të përshtatshme për ta;
Të ketë njohuri të plot për kushtet dhe çmimet e produkteve/shërbimeve të cilat qarkullojnë në Banka tjera;
Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekuar performon edhe në detyra të tjera të kërkuara nga Menaxheri i Degës.
 
Kualifikimet ;
 
Fakulteti Ekonomike ose Administrim të Biznesit; 
Njohuri të mira të produkteve Bankare ;
Së paku tri vite përvojë pune Bankare;
Njohje e mirë e gjuhës angleze ;
Aftësi të mira ndëpersonale dhe komunikuese;
Aftësi të mira menaxheriale dhe udhëheqëse;
 
Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes emailit; [email protected]
 
Afati i aplikimit është deri më datë 05  Shtator  2017 ora 16:00.
 
Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.