|
Ime:
Prezime:
Broj lične karte:
Broj telefona:
Grad:
Të dhënat personale do të përpunohen në përputhje me Ligjin nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, të dhënat e lartë shënuara do të përpunohen vetëm për qëllim të aplikimit lidhur me investimin në aksione në bursa ndërkombëtare.