Të dhënat personale
Emri dhe Mbiemri:
Datëlindja:
Kombësia:
Statusi martesor:
Adresa:
Qyteti:
Telefoni:
Pozita:
Departamenti:
Si keni dëgjuar për këtë pozitë?
Kur mendoni të filloni punën?
Paga e pritur:
Universiteti të cilën e vijoni:
Emri i shkollës / Universiteti Data e fillimit Data e mbarimit Shkalla e arritur
Shkolla e mesme:
Universiteti:
Universiteti:
Magjistratura:
Trajnime të tjera:
Aftësitë gjuhësore: (Vlerësimi llogaritet në bazë të NUMRAVE: 1-aspak, 2-dobët, 3-mirë, 4-shumë mirë, 5-shkëlqyeshëm)
Gjuhët në të Folur Shkruar Lexuar
Angleze:
Sërbo-Kroate:
Përveq historisë së punës cekni shkathtësitë tjera dhe kualifikimet që duhet ti marrim parasysh?
Historiati i Punësimit (Fillo me punësimin e fundit)
Emri i Organizatës
Adresa:
Telefoni:
Data e fillimit
Data e mbarimit
Pozita
Emri i plotë i Udhëheqësit
A mund ta kontaktojmë?
Nese Jo, Pse? Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Përgjegjësitë Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Arsyeja pse e keni lëshuar
Emri i Organizatës
Adresa:
Telefoni:
Data e fillimit
Data e mbarimit
Pozita
Emri i plotë i Udhëheqësit
A mund ta kontaktojmë?
Nese Jo, Pse? Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Përgjegjësitë Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Arsyeja pse e keni lëshuar
Emri i Organizatës
Adresa:
Telefoni:
Data e fillimit
Data e mbarimit
Pozita
Emri i plotë i Udhëheqësit
A mund ta kontaktojmë?
Nese Jo, Pse? Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Përgjegjësitë Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Arsyeja pse e keni lëshuar
Emri i Organizatës
Adresa:
Telefoni:
Data e fillimit
Data e mbarimit
Pozita
Emri i plotë i Udhëheqësit
A mund ta kontaktojmë?
Nese Jo, Pse? Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Përgjegjësitë Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Arsyeja pse e keni lëshuar
Emri i Organizatës
Adresa:
Telefoni:
Data e fillimit
Data e mbarimit
Pozita
Emri i plotë i Udhëheqësit
A mund ta kontaktojmë?
Nese Jo, Pse? Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Përgjegjësitë Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Arsyeja pse e keni lëshuar
Emri i Organizatës
Adresa:
Telefoni:
Data e fillimit
Data e mbarimit
Pozita
Emri i plotë i Udhëheqësit
A mund ta kontaktojmë?
Nese Jo, Pse? Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Përgjegjësitë Ju lutemi shkruani arsyen më poshtë?
Arsyeja pse e keni lëshuar
Bashkangjitni informacione shtesë nëse paraqitet nevoja. Jam i vetëdijshëm dhe pranoj se të gjitha faktet e paraqitura në këtë aplikacion janë të vërteta. Jam i vetëdijshëm që nëse punësohem dhe deklaratat e dhëna vërtetohen si jo të vërteta do të ndikoj në ndërprerjen e menjëhershme të marrëdhënies së punës. Lejoj punëmarrësin që të hetoj rreth edukimit dhe historiatit të punës sime.
Data e aktuale