Analist Kredie për NVM-Mikro dhe Agro Kredi
10.05.2022 | 11:32

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:


Analist Kredie për NVM, Mikro dhe Agro Kredi


Nëndega Malishevë (1 vend pune)
Detyrat dhe përgjegjësitë :

•    Të prezantoj produktet dhe shërbimet e Bankës në mënyrë aktive;
•    Të identifikoj klientë potencial dhe të mirëmbajë marrëdhëniet me klientë eksiztues;
•    Përgjegjës për analizimin e rasteve kreditore dhe përgatitjen e pasqyrave financiare për klientët;
•    Indentifikimin e NVM (Ndërmarrje të vogla dhe të mesme) Mikro dhe Agro Bizneseve në regjionin ku operon përmes promocioneve dhe vizitave të klientët potencial dhe ekzistues të biznesit;
•    Të inicoj dhe kompletoj aplikacionet për shërbime kreditore dhe prezenton ato tek komitetet përkatëse;
•    Mirëmban kualitetin e portfolios kreditore në mënyrë efektive dhe ndërmerr hapat e nevojshëm për parandalimin e vonesave;
•    Bën analiza/hulumtime për sektorin e NVM (Ndërmarrje të vogla dhe të mesme) Mikro dhe Agro Bizneseve dhe i prezanton ato para menaxhementit të degës;
•    Bashkëpunon ngusht me Departamentin për Biznes dhe Agro për zhvillimin e portfolios kreditore drejt arritjes së objektivave të përcaktuara;
•    Organizon të gjitha dokumentet sipas politikave dhe procedurave dhe dokumenteve tjera zyrtare;
•    Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura, performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet ;

•    Fakultetin Ekonomik, Fakultetin e Bujqësisë ose Administrim të Biznesit;
•    Njohuri të mira të produkteve bankare;
•    Së paku dy vite përvojë pune bankare në sektorin relevant;
•    Të jetë i gatshëm për punë në teren;
•    Nivel i pranueshëm i gjuhës angleze;
•    Aftësi të mira të menaxhimit të kohës dhe arritjes së objektivave;
•    Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikuese.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com.
Afati i aplikimit është deri më datë  16 Maj 2022 ora 16:00.
Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.