Zyrtar për NJKT dhe PPP/FT
12.10.2023 | 08:17
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Zyrtar për NJKT dhe PPP/FT (1 vend pune)
Departamenti i Pajtueshmërisë për PPP/FT

Detyrat dhe përgjegjësitë:
•    Përgjegjës/e për monitorimin dhe implementimin e Politikave dhe Procedurave të brendshme për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
•    Përgjegjëse për përgatitjen dhe kontrollimin e kërkesave ndaj palëve të treta;
•    Kujdeset për raportim të rregullt dhe në kohë sipas Ligjit 05/L-096, duke qenë përgjegjës për  përgatitje dhe dërgim të raporteve në para të gatshme në shumat e përcaktuara me ligj në NjIF si dhe raportet tjera;
•    Përdor sistemet e bankës për monitorimin e klientëve (AML Moduli, WorldCheck, CIF);
•    Përmbush kërkesat për informata nga BQK, NjIF, Gjykata, Policia e Kosovës, AKI;
•    Monitoron transaksionet ditore dhe mbledhë informata për transaksionet dyshimta dhe jo të rregullta, asiston në analizat e tyre dhe evidenton, transaksionet e dyshimta të raportuara në NjIF;
•    Këshillon degët dhe punonjësit mbi hapjen e llogarive të klientëve dhe klasifikimin e tyre në bazë të rrezikshmërisë;
•    Viziton degët për të parë punët operacione a po kryhet sipas procedurave për PPP/FT;
•    Këshillon punonjësit mbi përdorimin e CIF-it;
•    Përgjegjës për mirëmbajtjen dhe sistemimin/fajllimin e dokumenteve përkatëse në  baza ditore;
•    Raportim me kohë i incidenteve eventuale të riskut operacional konform procedurave në fuqi;
•    Raporton Departamentin përkatës në rast të dyshimeve/zbulimeve lidhur me ndonjë parregullsi qe mund te ndodhin ne lidhje me proceset e punës apo mos zbatimin e politikave dhe procedurave;
•    Përmbush objektivat, zbaton dhe respekton Politikat, Procedurat dhe të gjitha aktet e aplikueshme në Bankën Ekonomike.
•    Përveç detyrave dhe përgjegjësive  të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;

Kualifikimet;
•    Fakulteti Juridik ose Ekonomik;
•    Mbi 1 vit përvojë pune në institucione financiare;
•    Njohuri ne fushën e parandalimit te pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit;
•    Preferohet përvoja e punës në fushën e parandalimit te pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit;
•    Njohja e mirë e Gjuhës Angleze ;
•    Njohja e punës me kompjuterë;
•    Aftësi të komunikimit;
•    Aftësi analitike.
 
Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com.
Afati i aplikimit është deri më datë  25 Tetor 2023 ora 16:00.
Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.