Banka Ekonomike Sh.A. në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-093 për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, Rregullorës për Auditimin e Jashtëm të Bankave dhe Rregullore për Plotësimin dhe Ndryshimin e Rregullorës për Auditimin e Jashtëm të Bankave për të realizuar auditimin e pasqyrave financiare të Bankës Ekonomike dhe auditimin e pasqyrave financiare të konsoliduara me KS Siguria për vitin 2024 në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar fton subjektet e kualifikuara të paraqesin ofertat e tyre.


Ofertuesit duhet të demonstrojnë se i plotësojnë kriteret si në vijim:
 
•    Duhet të jetë i licencuar në pajtim me Ligjin Nr. 06/L-032 për Kontabilitetin, Raportimin Financiar dhe Auditimin dhe të jetë i autorizuar të ofrojë shërbime të auditimit të pasqyrave financiare në Kosovë;
•    Duhet të ketë: (a) së paku dy (2) partnerë kyç të auditimit përgjegjës për Kosovën, auditues ligjor të certifikuar nga një shoqatë e kontabilistëve dhe auditorëve e Kosovës e anëtarësuar në Federatën Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK), ShKÇAK dhe (b) së paku një anëtar i ekipit të auditimit, të ketë kualifikim profesional ndërkombëtar të auditimit të jashtëm (ACCA);
•    Duhet të ketë përvojë së paku tre (3) vjeçare në kryerjen e auditimeve të pasqyrave financiare, sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), të bankave, institucioneve mikrofinanciare dhe sigurimeve, apo stafi pjesëmarrës i të cilit kryen auditimin të ketë një eksperiencë të tillë dhe të ofrojë dëshmi të auditimeve paraprake;
•    Nuk duhet të ketë ofruar shërbim auditimi në Bankën Ekonomike Sh.a në pesë (5) vite auditime të njëpasnjëshme;
•    Duhet të dorëzojnë referencat dhe një vështrim të shkurtër të aktiviteteve të gjertanishme si auditor i pavarur.

Ofertuesit duhet të dorëzojnë ofertë të veçantë për:
 
•    Auditimin e Pasqyrave Financiare për Bankën Ekonomike Sh.a për vitin 2024,
•    Auditimin e Pasqyrave Financiare të Konsoliduara Banka Ekonomike Sh.A. me KS Siguria Sh.A për vitin 2024,
•    Ofertë për rishikim financiar për çdo kuartal i cili do të bëhet sipas nevojës dhe vetëm pas kërkesës nga Banka.


Nga përfituesi i thirrjes kërkohet që raportet përfundimtare, letrën e menaxhmentit dhe të gjitha dokumentet tjera t’i përpilojë dhe bankës t’ia dorëzojë në gjuhën shqipe dhe angleze brenda afatit të caktuar me kontratë.

Afati i dorëzimit të ofertave është deri më 19 Mars 2024 në ora 15:00.
 
Subjektet konkurruese do të njoftohen me rezultatet pasi të miratohet vendimi i zgjedhjes së fituesit.  

Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Auditimi i Pasqyrave Financiare të Bankës Ekonomike Sh.A. dhe Auditimi i Pasqyrave Financiare të Konsoliduara me KS Siguria Sh.A. për vitin 2024” duhet të dorëzohen në recepcion në lokalet e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike Sh.A. Prishtinë, Sheshi Nënë Terezë p.n.
 
Banka Ekonomike mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë thirrjen për ofertim në çdo kohë.
PRINTIM TË MATERIALEVE PËR QËLLIME TË MARKETINGUT DHE FORMULARËVE FTESË PËR TENDERBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për:PRINTIM TË MATERIALEVE PËR QËLLIME TË MARKETINGUT DHE
THIRRJE PËR OFERTIM - AUDITIMI I PASQYRAVE FINANCIARE TË BANKËS EKONOMIKE PËR VITIN 2024 Banka Ekonomike Sh.A. në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-093 për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, Rregullorës për Auditimin e Jashtëm të Bankave dhe Rregullore
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË-MIRADI E EPËRME NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË- ZHABAR I POSHTËM, MITROVICË NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË/LIPJAN NJOFTIM PËR SHITJEPUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:Ofertat
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË-LIPJAN NJOFTIMPËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:Ofertat
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË/FERIZAJ NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:Ofertat
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË-FERIZAJ NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:Ofertat
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË-VITI NJOFTIMPËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:Ofertat
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË -KAQANIK NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE PALUAJTSHMËRISË Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË/PODUJEVË NJOFTIMPËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Banka Ekonomike Sh.A.Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:Ofertat
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË-PRISHTINË NJOFTIMPËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:Ofertat
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË -PODUJEVE NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË - KLINE NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË-KLLOKOT JOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:Ofertat
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË. NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË-Gjakovë NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË
AUDITIMI I VEPRIMTARISË AFARISTE TË BANKËS EKONOMIKE NË VITIN 2022 FTESË PËR TENDERAUDITIMI I VEPRIMTARISË AFARISTE TË BANKËS EKONOMIKE NË VITIN 2022 Banka Ekonomike, sh.a. Prishtinë, në pajtim me detyrimet e përcaktuara me Ligjin për Bankat, Institucionet
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËProna 20-VD NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinëe saj me detajet e shënuara më poshtë:Lokacioni
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Prona 19-HR NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinëe saj me detajet e shënuara më poshtë:Lokacioni
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Prona 17-ED NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinëe saj me detajet e shënuara më poshtë:Lokacioni
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Prona 13-AF NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinëe saj me detajet e shënuara më poshtë:Lokacioni
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË Prona 12-AS NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinëe saj me detajet e shënuara më poshtë:Lokacioni
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË - Prona 9 NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë:
NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË - Prona 8 NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISËBanka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë e saj me detajet e shënuara më poshtë: