Veprimtaria:
Çertifikata e regjistrimit nr:
Pronari:
Numri i letërnjoftimit:
Numri i telefonit:
Qarkullimi vjetor:
Shuma e kërkuar:
Qyteti: