Kredi Hipotekare

Janë kredi të destinuara për blerjen e patundshmërive (tokë, shtëpi, banesa) dhe për ndërtimin e shtëpive të banimit
 
 
  • Shuma e kredisë: Prej €20,000 deri €350,000
  • Destinimi: Renovimi i shtëpisë ose banesës, zgjerim i ambientit ekzistues
  • Afati: deri në 30 vite
  • Grejs periudhë: deri në 12 muaj
  • Plani i pagesës: i rregullt ose jo i rregullt
  • Bashkëhuamarrës: Po
  • Garantues: nuk aplikohet
  • Hipotekë: mbi €30,000
 
Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e sheh të arsyeshme.